Všeobecné obchodné podmienky

1) Úvod

Ing. Adam Krutek - MOTONINE,
so sídlom Modranská 1308/77 - Pribeta, PSČ: 946 55, IČO: 53389930, DIČ: 1126819045, zapísaný v Živnostenskom registri č. 410-35610 (ďalej aj ako „dodávateľ“), vydáva nasledujúce všeobecné obchodné podmienky. Základným cieľom nižšie uvedených pravidiel je predchádzanie a zamedzenie nekalým obchodným praktikám a udržiavanie súladu so základnými zásadami obchodného práva a poctivými obchodnými zvyklosťami.

2) Účel všeobecných obchodných podmienok

Hlavným účelom týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej aj ako „VOP“) je vytvorenie optimálnych obchodných podmienok pri predaji výrobkov, tovarov a služieb a zabezpečenie transparentného procesu pri internetovom predaji. V rámci našej podnikateľskej činnosti prevádzkujeme internetový obchod www.innovv.sk . Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku v uvedenom internetovom obchode medzi dodávateľom (predávajúcim) a odberateľom (kupujúcim).

3) Predmet všeobecných obchodných podmienok

Predmetom týchto všeobecných obchodných podmienok je najmä vymedzenie základných práv a povinností, ktoré vznikajú pri predaji produktov v našom internetovom obchode odberateľom. Všetky zmluvné vzťahy uzatvorené medzi dodávateľom a odberateľom sú v súlade so slovenským právnym poriadkom. Ak je jednou zo zmluvných strán spotrebiteľ (odberateľ), právne vzťahy neupravené týmito VOP sa riadia zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákonom č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ak je jednou zo zmluvných strán podnikateľ (odberateľ), právne vzťahy neupravené týmito VOP sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

4) Vymedzenie základných pojmov

Dodávateľom (predávajúcim) je Ing. Adam Krutek - MOTONINE,
so sídlom Modranská 1308/77 - Pribeta, PSČ: 946 55, IČO: 53389930, DIČ: 1126819045, zapísaný v Živnostenskom registri č. 410-35610. Odberateľom (kupujúcim) je fyzická osoba (spotrebiteľ) alebo právnická osoba (živnostník, podnikateľ), ktorá vstupuje do obchodnoprávneho vzťahu s dodávateľom. Produkt je výrobok, tovar alebo služba, ktorú dodávateľ poskytuje (predáva) odberateľovi. Objednávka uskutočnená odberateľom predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva medzi dodávateľom a odberateľom je uzatvorená v momente doručenia záväzného súhlasu odberateľa s návrhom kúpnej zmluvy dodávateľovi. To znamená, že je uzatvorená záväzným potvrdením objednávky s povinnosťou platby na strane odberateľa. Od tohto momentu vznikajú medzi odberateľom a dodávateľom vzájomné práva a povinnosti, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy a týchto VOP tvoriacich neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. VOP predstavujú zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi odberateľom a dodávateľom v tomto dokumente. Pred odoslaním a potvrdením objednávky je odberateľ vždy povinný oboznámiť sa s aktuálnymi a účinnými VOP, ktoré sa vždy nachádzajú na viditeľnom mieste na webovej stránke dodávateľa.

5) Spracúvanie a ochrana osobných údajov

Osobné údaje dotknutých osôb, s ktorými prichádzame ako dodávateľ do kontaktu a ktoré spracúvame v rámci svojej podnikateľskej činnosti, starostlivo chránime a pri ich spracúvaní postupujeme v súlade s platnou a účinnou legislatívou. Dodávateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb počas piatych (5) rokov odo dňa uzatvorenia zmluvy s odberateľom. Dotknuté osoby majú právo odvolať súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov a dodávateľ je povinný takto získané takéto osobné údaje bezodkladne zlikvidovať. Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb, poučenie o udelení a odvolaní súhlasu, ako aj ďalšie zákonné informačné povinnosti dodávateľa v súvislosti s ochranou a spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb, sú uverejnené na webovom sídle spoločnosti na tomto linku: .

6) Zodpovednosť za škodu

Dodávateľ nezodpovedá za škodu, ak táto škoda nastala zavinením na strane odberateľa, najmä však jeho neodbornou manipuláciou s produktom.

7) Cena

Ceny za produkty dodávateľa sú určené podľa aktuálnych a dostupných cenníkov. Aktuálne ceny sú zverejnené pri každom produkte na webovom sídle dodávateľa. Všetky ceny za produkty uvedené na webovej stránke www.innovv.sk sú s DPH a sú konečné. Bankové alebo iné poplatky vzniknuté v súvislosti s prevodom peňažných prostriedkov na účet dodávateľa, znáša odberateľ. Ceny za produkty nezahŕňajú náklady spojené s doručením. Dodávateľ si vyhradzuje právo meniť ceny v závislosti od aktuálneho vývoja cien produktov a podľa aktuálnych katalógov. Ak odberateľ nesúhlasí s novou cenou produktu, nedôjde k uzatvoreniu zmluvy a objednávka odberateľa bude stornovaná.

8) Objednávka

Odberateľ vytvára objednávku produktov prostredníctvom elektronického online systému na webovom sídle dodávateľa. Objednávka obsahuje najmä nasledovné informácie a údaje: identifikačné údaje o odberateľovi (spotrebiteľ) v rozsahu meno, priezvisko, kontaktné údaje, adresa, telefón, e-mail, identifikačné údaje o odberateľovi (živnostník, podnikateľ) v rozsahu obchodné meno odberateľa, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, ak je pridelené, dátum vyhotovenia objednávky, názov, množstvo a druh produktu, informácie o poštovnom a balnom.

Zrušenie alebo stornovanie objednávky možno vykonať do 24 hodín od vytvorenia objednávky, a to písomne na e-mailovej adrese objednavky@innovv.sk . Spoločnosť si vyhradzuje právo stornovať už vytvorenú objednávku v prípade, že nebude môcť dodať tovar z dôvodu jeho nedostupnosti, vypredania alebo nemožnosti jeho ďalšieho objednania. V prípade už realizovanej úhrady časti alebo celej kúpnej ceny za nedostupný produkt, bude odberateľovi uhradená čiastka vrátená do 14 pracovných dní na bankový účet, z ktorého bola uhradená. Dodávateľ a odberateľ sa môžu dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia uhradenej sumy. Rezervácia tovaru odo dňa odoslania podkladov k platbe, je 3 pracovné dni, pokiaľ sa dodávateľ s odberateľom nedohodnú na inej dodacej lehote.

9) Doprava a dodacie podmienky

Dodanie produktov sa spravidla uskutočňuje prostredníctvom poštovej alebo kuriérskej služby DPD. Objednaný tovar si možno prevziať aj osobne na adrese: Železničná 11, Levice 934 01. Jednotlivé ceny za dodanie tovaru sa nachádzajú na tomto linku. Ak sa dodávateľ a odberateľ písomne dohodnú, možno si produkt prevziať aj na inom mieste, ktoré musí byť určené adresou alebo musí byť určiteľné všeobecnými zrozumiteľnými identifikačnými znakmi. Dodanie spravidla produktu spravidla trvá dva (2) pracovné dni odo dňa prevzatia objednávky, ak nie je dohodnuté inak.

10) Prevod vlastníckeho práva

Vlastnícke právo k produktu dodávateľa prechádza na odberateľa po úplnom uhradení kúpnej ceny. Nároky z omeškania dlžníka týmto nie sú dotknuté.

11) Akosť a záruka za akosť

Akosť produktu je určená v zmluve. Dodávateľ je povinný dodať odberateľovi produkt v dohodnutej akosti, množstve a cene. Všetky zmeny týkajúce sa akosti produktov musia byť odberateľom písomne odsúhlasené. Ak produkt dodávateľa nie je v dohodnutej akosti, produkt má vady. Dodávateľ štandardne poskytuje záruku za akosť produktu v lehote 24 mesiacov odo dňa prevzatia produktu odberateľom. Na požiadanie odberateľa vystaví dodávateľ záručný list, ak už nie je súčasťou produktu.

12) Reklamácia

Vady produktov sa zisťujú pri kontrole akosti. Odberateľ je povinný oznámiť dodávateľovi zistené vady najneskôr do 7 dní odo dňa prevzatia produktu. Oznámenie je povinný urobiť v písomnej forme alebo prostredníctvom elektronickej komunikácie na e-mailovej adrese: info@innovv.sk (ďalej aj ako „reklamácia“). Dodávateľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 30 odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru. Za akékoľvek poškodenie vzniknuté na produkte počas prepravy v procese reklamácie odberateľom dodávateľ nezodpovedá. Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré má produkt pri prevzatí odberateľom, nezodpovedá však za vady vzniknuté jeho použitím, opotrebovaním alebo nesprávnym zachádzaním s produktom.

Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí produktu v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia produktu odberateľom. Na žiadosť odberateľa vystaví dodávateľ záručný list. Na uplatnenie reklamácie však stačí aj jednoduché predloženie dokladu o kúpe tovaru. Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má odberateľ právo na jej včasné, bezplatné a riadne odstránenie. Dodávateľ je povinný takúto vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Odberateľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu časti alebo celej veci, ak tým dodávateľovi nespôsobí neprimerané náklady s ohľadom na povahu tovaru alebo závažnosť jeho vady.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu užívaniu produktu, má odberateľ právo na výmenu veci alebo môže odstúpiť od zmluvy. Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu. Právo uplatniť zodpovednosť za vzniknuté vady má odberateľ na adrese: Ing. Adam Krutek – MOTONINE, so sídlom a ul. Modranská 1308/77, Pribeta, PSČ: 946 55, kam je zároveň potrebné zaslať reklamovaný tovar. Reklamačný formulár sa nachádza na tomto linku: Reklamačný protokol a je ho potrebné zaslať riadne vyplnený spolu s tovarom. Produkt je potrebné riadne a starostlivo zabaliť a zaslať ho na uvedenú adresu ako balík s doručenkou. Dodávateľ si vyhradzuje právo nepreberať balíky zaslané na jeho adresu, ktoré budú zaslané na dobierku. Do balíka je potrebné vložiť doklad o kúpe produktu a riadne vyplnený reklamačný formulár.

13) Platobné podmienky

Platbu za produkt možno realizovať prostredníctvom poštovej dobierky, pri ktorej odberateľ uhradí sumu za tovar pri jeho prevzatí, bezhotovostným bankovým prevodom, kedy dodávateľ zašle odberateľovi platobné údaje na základe odberateľom vytvorenej objednávky potrebné k realizácii bankového prevodu (názovej bankovej inštitúcie, bankového účtu dodávateľa, variabilný symbol, prípadne iné), platobnou kartou alebo v hotovosti pri osobnom prevzatí produktu na adrese: Železničná 11, Levice 934 01, alebo na inom miesto dohodnutom medzi dodávateľom a odberateľom. Faktúra vyhotovená dodávateľom obsahuje údaje podľa zákona č. 222/2004 z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 14) Odstúpenie od zmluvy

V súlade s ustanovením § 7 ods. 1 a) zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov, ak dodávateľ riadne a včas poskytol odberateľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) tohto zákona, je odberateľ oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa.

Odberateľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar naspäť na adresu sídla dodávateľa alebo ho odovzdať dodávateľovi osobne na dohodnutom mieste. Odberateľ pritom znáša všetky náklady spojené s vrátením produktu. Uvedené však neplatí v prípade, ak sa dodávateľ a odberateľom dohodnú na tom, že dodávateľ si prevezme tovar osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Ak je tovar poškodený alebo čiastočne spotrebovaný, odberateľ je povinný uhradiť spôsobenú škodu dodávateľovi. Dodávateľ je povinný preukázať, že odberateľ spôsobil škodu na vrátenom tovare, za ktorý žiada od neho náhradu. Odberateľ je povinný uviesť v odstúpení od zmluvy svoje kontaktné údaje v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, číslo svojho bankového účtu, na ktoré si praje vrátiť uhradené platby. Formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy sa nachádza na tomto linku: Formulár na odstúpenie od zmluvy. Produkt je potrebné riadne a starostlivo zabaliť a zaslať ho na adresu:
Železničná 11, Levice 934 01 ako balík s doručenkou. Dodávateľ si vyhradzuje právo nepreberať balíky zaslané na adresu dodávateľa, ktoré sú zaslané na dobierku. Do balíka je potrebné vložiť doklad o kúpe produktu a riadne vyplnený formulár k odstúpeniu od zmluvy.

Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do piatich (5) dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy, vrátiť všetky platby, ktoré prijal od odberateľa na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Dodávateľ nie je povinný vrátiť odberateľovi uvedené platby, kým mu nie je doručený tovar, alebo kým mu odberateľ nepreukáže doklad potvrdzujúci odoslanie tovaru. Dodávateľ a odberateľ sa môžu dohodnúť aj na inej forme prevzatia tovaru a vrátenia uhradených platieb.

15) Zľavy, zľavové kupóny a súťaže

Dodávateľ príležitostne poskytuje zľavy na produkty. Zľavnená cena je vždy uvedená vedľa bežnej ceny produktu. Dodávateľ poskytuje aj príležitostné darčekové kupóny, zľavové kupóny a organizuje súťaže. Podmienky pre uplatnenie zľavových a darčekových kupónov, ako súťažné podmienky vždy uverejní na viditeľnom mieste na svojom webovom sídle. Dodávateľ si vyhradzuje právo meniť zľavnené ceny. Ak odberateľ nesúhlasí s novou cenou, už potvrdená objednávka bude stornovaná a prípadne realizované platby budú vrátené na účet odberateľa rovnakým postupom, ako je uvedený v článku 8) Objednávka.

16) Výber práva

Výklad týchto obchodných podmienok sa vždy posudzuje podľa slovenského právneho poriadku a v slovenskom jazyku.

17) Arbitrážna klauzula

Prípadné spory a sporné otázky vyplývajúce a vzniknuté z alebo v súvislosti s dodávateľsko-odberateľskými vzťahmi budú vždy riešené prednostne dohodou zmluvných strán. V prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, spor bude riešiť príslušný slovenský súd.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa: 1.6.2019

Ing. Adam Krutek - MOTONINE


Formulár - odstúpenie od kúpnej zmluvy (PDF)
Formulár - reklamačný protokol (PDF)