Ochrana osobných údajov

Zásady spracúvania osobných údajov

Ing. Adam Krutek - MOTONINE, so sídlom Modranská 1308/77 - Pribeta, PSČ: 946 55, IČO: 53389930, DIČ: 1126819045, zapísaný v Živnostenskom registri č. 410-35610.

Radi by sme týmto našich klientov informovali, že v rámci našej podnikateľskej činnosti chránime a riadne sa staráme o bezpečnosť Vašich osobných údajov. Ich spracúvanie v každom prípade podlieha tomu najprísnejšiemu zákonnému režimu a prebieha vždy striktne v súlade s platnou a účinnou legislatívou. Tento dokument obsahuje podrobné informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, na aké účely a ďalšie dôležité informácie súvisiace s Vašimi právami v oblasti ochrany osobných údajov.

Vaše osobné údaje neposkytujeme iným subjektom v Slovenskej republike, ani do zahraničia. K takému kroku pristupujem len v prípade, že si Vy sami prajete odovzdať Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi a udelíte nám na túto transakciu Váš výslovný súhlas, ako aj v prípade, keď nám takúto ukladajú právne predpisy alebo v prípade, kedy môžeme konať uvedeným spôsobom na základe nášho oprávneného záujmu.

Prosíme Vás, aby ste si prečítali nasledujúce informácie o spracúvaní Vašich osobných v rámci našej podnikateľskej činnosti. V prípade akýchkoľvek otázok z Vašej strany alebo iných nejasností nás môžete kontaktovať prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných adries. Radi Vám všetko objasníme a vysvetlíme.

Prevádzkovateľ osobných údajov


Prevádzkovateľom osobných údajov je subjekt, ktorému sú poskytované osobné údaje a ktorý určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov vo vlastnom mene.

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je:
Ing. Adam Krutek - MOTONINE, so sídlom Modranská 1308/77 - Pribeta, PSČ: 946 55, IČO: 53389930, DIČ: 1126819045, zapísaný v Živnostenskom registri č. 410-35610 (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“).

Základné pojmy


V tomto bode Vám predstavíme niektoré základné definície pojmov súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov, ktoré Vám pomôžu lepšie sa zorientovať v terminológii používanej v tomto dokumente.

 • Osobné údaje sú údaje, ktoré sa týkajú identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä však na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, akým je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.
 • Dotknutá osoba je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.
 • Spracúvanie osobných údajov je spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.
 • Prevádzkovateľom je každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene.
 • Sprostredkovateľom je každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.
 • Zodpovednou osobou je osoba určená prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom, ktorá plní úlohy podľa zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Profilovanie je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov spočívajúceho v použití osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných znakov alebo charakteristík týkajúcich sa fyzickej osoby, najmä na analýzu alebo predvídanie znakov alebo charakteristík dotknutej osoby súvisiacich s jej výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom.
 • Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do počítača alebo mobilného zariadenia (tablet či telefón) pri návšteve internetovej stránky. Súbory sa ukladajú do priečinku vo vašom prehliadači, obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a nejaký obsah (zväčša čísla a písmená).
 • Účel spracúvania osobných údajov je dôvod, na základe ktorého spracúvame Vaše osobné údaje.
 • Oprávnený záujem je záujem prevádzkovateľa alebo iného subjektu, pre ktorý sú spracúvané osobné údaje. Oprávnený záujem prevažuje nad záujmom dotknutej osoby.
 • Príjemca je každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Za príjemcu sa nepovažuje orgán verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov vzťahujúcimi sa na daný účel spracúvania osobných údajov.
 • Treťou krajinou je krajina, ktorá nie je členským štátom.
 • Medzinárodnou organizáciou je organizácia a jej podriadené subjekty, ktoré sa riadia medzinárodným právom verejným, alebo akýkoľvek iný subjekt, ktorý bol zriadený dohodou medzi dvoma alebo viacerými krajinami alebo na základe takejto dohody.

Kategórie spracúvaných osobných údajov


V rámci našej podnikateľskej činnosti spracúvame len také osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytovanie služieb našim klientom. Spracúvané osobné údaje starostlivo chránime a pri ich spracúvaní dodržiavame všetky zákonom ustanovené povinnosti a postupy. S cieľom skvalitnenia poskytovaných služieb zhromažďujeme a archivujeme len osobné údaje o našich klientoch a/alebo potenciálnych klientoch, ktorí nám udelili svoj výslovný súhlas oslovovať ich s ponukou našich služieb.

Spracúvame najmä nižšie uvedené kategórie osobných údajov:

 • Identifikačné údaje. Osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na účely uzatvorenia zmlúv. Sú to najmä nasledovné osobné údaje: obchodné meno organizácie, meno a priezvisko štatutárneho orgánu, prípadne inej kontaktnej osoby, pracovné zaradenie, sídlo organizácie, identifikačné číslo spoločnosti, pod ktorým je zapísaná v obchodnom alebo inom registri (IČO), daňové identifikačné (DIČ), ak bolo pridelené, číslo bankového účtu a príslušného peňažného ústavu, ktorého prostredníctvom uskutočňuje úhradu za produkt dodávateľa, prípadne iné nevyhnutné firemné údaje.
 • Kontaktné údaje. Kontaktné údaje vrátane telefónnych čísiel a e-mailových adries.
 • Poskytované služby. Osobné údaje, ktoré obsahujú informácie o tom, aké služby Vám poskytujeme.
 • Transakčné údaje. Osobné údaje súvisiace s platobnými transakciami za poskytované služby.

Účel spracúvania osobných údajov


Vaše osobné údaje vždy spracúvame na základe niektorého z nasledovných dvoch právnych základov:

1. Osobné údaje, na spracovanie ktorých nepotrebujeme Váš súhlas.
2. Osobné údaje, na spracovanie ktorých potrebujeme Váš súhlas.

Spracúvanie osobných údajov na základe zmluvy:

Vaše osobné údaje najčastejšie spracúvame za účelom uzatvorenia zmlúv, pri ktorých Vy vystupujete v pozícii objednávateľa poskytovaných produktov a služieb a naša spoločnosť v pozícii dodávateľa. Spracúvanie osobných údajov je v týchto prípadoch realizované vždy len v rozsahu potrebnom na uzatvorenie a riadne plnenie príslušných zmlúv a z nich vyplývajúcich práv a povinností. Poskytovanie Vašich osobných údajov na predmetný účel je v každom jednotlivom prípade dobrovoľné, bez týchto údajov však nie je možné pristúpiť k uzatvoreniu príslušných zmlúv a riadnemu plneniu vzájomných záväzkov.

Spracúvanie osobných údajov na základe oprávnených záujmov:

Vaše osobné údaje spracúvame aj na základe oprávnených záujmov vyplývajúcich z našej podnikateľskej činnosti (oprávnené účely). Naším oprávneným záujmom je v tomto prípade možnosť informovať Vás o nových službách, ktoré poskytujeme. Ďalším naším oprávneným záujmom je spracúvanie Vašich osobných údajov za účelom uplatnenia prípadných právnych nárokov z našej strany v prípade vzniknutého sporu.

Spracúvanie osobných údajov na štatistické účely:

V rámci skvalitňovania poskytovaných služieb spracúvame Vaše osobné údaje aj po ukončení našej vzájomnej spolupráce, a to na štatistické účely. Tieto osobné údaje však štandardne spracúvame v tzv. anonymizovanej podobe.

Spracúvanie osobných údajov na marketingové účely:

Vaše osobné údaje spracúvame aj na marketingové účely. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov na marketingové účely však v každom jednotlivom prípade od Vás žiadame udelenie Vášho výslovného súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov za týmto účelom.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Takýto súhlas so spracovaním osobných údajov je vždy dobrovoľný. V zmysle zákona musí byť takýto súhlas poskytnutý vážne a slobodne, konkrétny, informovaný a vo forme vyhlásenia alebo jednoznačného úkonu, ktorým Vy ako dotknutá osoba vyjadrujete súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov na vybrané účel alebo účely.

Udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to aj len čiastočne na adrese spoločnosti:

Ing. Adam Krutek - MOTONINE, so sídlom Modranská 1308/77 - Pribeta, PSČ: 946 55, IČO: 53389930, DIČ: 1126819045, zapísaný v Živnostenskom registri č. 410-35610 alebo na e-mailovej adrese: info@innovv.sk

Poučenie k obsahu odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové a iné účely by malo obsahovať nasledovné informácie:

 • identifikáciu osoby, ktorá odvoláva súhlas s uvedením jej mena, priezviska, ako aj e-mailového kontaktu,
 • jasné a zrozumiteľné vyhlásenie o tom, že si v budúcnosti viac neželáte ďalšie spracúvanie Vašich osobných údajov na marketingové účely,
 • súhlas môžete odvolať celkovo alebo môžete špecifikovať konkrétne marketingové účely, na ktoré sa odvolanie vzťahuje.

Odvolanie súhlasu je potrebné urobiť písomne na vyššie uvedených adresách.

Používanie cookies


Radi by sme Vás touto cestou informovali, že za účelom skvalitnenia našich služieb používame pri našej podnikateľskej činnosti aj tzv. súbory Cookies. Sú to malé textové súbory, ktoré sa zapisujú do Vášho počítača alebo iného mobilného zariadenia pri každej Vašej návšteve našej webovej stránky. Súbory cookies neumožňujú identifikáciu užívateľa našej webovej stránky, ale slúžia nám za účelom ukladania informácií o Vašom správaní na našej webovej stránke. Ich hlavná úloha spočíva v tom, že našej webovej stránke umožňujú zapamätať si informácie o Vašej návšteve na našej stránke. Pri každej ďalšej návšteve Vám následne dokážeme ponúknuť obsah, ktorý Vás najviac oslovuje. Cookies zároveň zabezpečia, aby sa Vám zbytočne nezobrazovala už raz videná reklama (v prípade, keby sme mali na stránke umiestnenú nejakú reklamu). Váš čas šetríme aj tým, že údaje vo registračných, informačných a kontaktných formulároch sa vypĺňajú rýchlejšie, ak ste ich vypĺňali už počas Vašich predchádzajúcich návštev. Cookies tak používame najmä preto, že zlepšujú funkčnosť nášho webu a Vašu užívateľskú skúsenosť.

Právny základ spracúvania

Aj v tomto prípade potrebujeme právny základ pre spracúvanie Vašich osobných údajov. Ak by sme pri zaznamenávaní údajov dokázali pomocou evidovaných osobných údajov identifikovať osobu navštevujúcu náš web, jednalo by sa už o spracúvanie osobných údajov v zmysle platnej a účinnej legislatívy. Pre takéto spracúvanie už musíme mať právny základ, ktorým môže byť aj v tomto prípade Váš výslovne udelený súhlas ako dotknutej osoby alebo náš oprávnený záujem ako prevádzkovateľa. Naším oprávneným záujmom je v tomto prípade sledovanie Vami vykonávaných aktivít na našej webovej stránke, ich následná analýza a vyhodnocovanie s cieľom ponúknuť Vám čo najlepšie nastavenie služieb a podpory pri Vašich aktivitách na našom webe.


Druhy cookies


Cookies prvých strán

Tieto cookies vytvára a využíva prevádzkovateľ stránky, ktorú ste navštívili.

Cookies tretích strán

Tieto cookies sú vytvárané inými spoločnosťami, ktorých služby využíva prevádzkovateľ webových stránok. Niektoré naše stránky však môžu obsahovať aj obsah z iných webových stránok ako Youtube, Facebook a iné podobné, ktoré môžu vytvárať vlastné cookies ukladané Vaším prehliadačom. Cookies tretích strán vytvárajú a využívajú aj poskytovatelia služieb ako Gemius SA, Google Analytics, Google AdSense, Facebook, Strossle a ďalšie. Niektoré tieto služby sú integrované aj do našich stránok, pretože ich považujeme za užitočné a plne bezpečné.

Pravidlá používania cookies spoločnosťou Google, Inc.
Pravidlá používania cookies spoločnosťou Facebook, Inc.

Session cookies

Tieto cookies sú ukladané Vaším prehliadačom, avšak len počas Vašej návštevy na našej webovej stránke. Po uzavretí Vášho internetového prehliadača sú z Vášho počítača alebo mobilného zariadenia okamžite vymazané.

Perzistentné cookies

Tieto cookies ostávajú uložené vo Vami používanom zariadení aj po zatvorení Vášho internetového prehliadača. Takéto cookies používame preto, lebo nám pomáhajú zapamätať si Vaše preferenčné nastavenia. Tieto Vám následne dokážeme ponúknuť aj pri vašej ďalšej návšteve a tým Vám ušetriť čas pri vyhľadávaní požadovaných informácií.

Nevyhnutné cookies

Tieto cookies nám slúžia nám na bezpečné a optimálne zobrazovanie našej webovej stránky. Tieto cookies však nezhromažďujú žiadne informácie o Vás a Vašich osobných údajoch, ktoré by bolo možné využiť na akékoľvek marketingové účely a ani si neukladajú do svojej pamäte miesta, na ktorých ste sa na internete pohybovali.

Prevádzkové cookie

Tieto cookies nám slúžia na analýzu správania návštevníkov na našej webovej stránke, čo využívame pri zlepšovaní jej funkčnosti a dizajnu.

Funkčné cookies

Tieto súbory nám slúžia na zapamätanie si Vašich nastavení s cieľom zabezpečenia maximálneho možného komfortu pri Vašej ďalšej návšteve.

Reklamné cookies

Pomocou reklamných súborov cookies Vám zobrazujeme cielenú reklamu na základe Vášho správania na našom webe. Tieto súbory cookies však neidentifikujú konkrétnu osobu, len zvolené preferencie anonymného počítača. Vďaka nim sa vám napríklad nebude zbytočne často zobrazovať reklama z oblasti, o ktorú nemáte záujem.

Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

Väčšina internetových prehliadačov Vám umožňuje jednoduché vymazanie súborov cookies z Vami používaného počítača alebo iného technologického mobilného zariadenia, zablokovať všetky cookies (alebo len cookies tretích strán). Každá Vás zároveň vopred upozorňuje na to, ako je cookie uložený na Vašom zariadení. Postup nastavenia blokovania súborov cookie závisí od konkrétneho prehliadača, ktorý používate. Pokyny získate pomocou „pomocníka“ alebo príslušnej ponuky vo webovom prehľadávači, ktorý používate. Dovoľte nám, aby sme Vás informovali, že v našej spoločnosti plne rešpektujeme, pokiaľ si prednastavené nastavenie cookies zmeníte. Je však pritom potrebné myslieť na to, že vypnutie niektorých cookies môže mať dopad na funkčnosť našich webových stránok.

Archivácia osobných údajov


V rámci našej podnikateľskej činnosti štandardne uchovávame Vaše osobné údaje po dobu trvania vzájomne uzatvorenej zmluvy, a to len v takom rozsahu, aby sme Vám boli schopní poskytovať dohodnuté služby a riadne si plniť vyplývajúce vzájomné zmluvné záväzky. Po ukončení príslušného zmluvného vzťahu a splnení všetkých zmluvných záväzkov uchovávame Vaše osobné údaje len po nevyhnutný čas, ktorý predstavuje päť (5) rokov.

Ak ste uzatvorili zmluvný vzťah s našou spoločnosťou a udelili ste nám súhlas na spracovanie osobných údajov na marketingové účely, tento súhlas považujeme za platný počas celého trvania nášho existujúceho zmluvného vzťahu, respektíve až do času, kým ho Vy sami neodvoláte a následne ešte päť (5) rokov po ukončení príslušného zmluvného vzťahu.

Ak ste neuzatvorili zmluvný vzťah s našou spoločnosťou a udelili ste nami súhlas na spracovanie osobných údajov na marketingové účely, tento súhlas považujeme za platný po dobu piatich (5) rokov od jeho udelenia alebo do času, kým ho neodvoláte.

Zdroje získavania osobných údajov

Vaše osobné údaje získavame najmä z nasledovných zdrojov:

 • dobrovoľne a priamo od Vás pri uzatváraní konkrétnej zmluvy a v nevyhnutných prípadoch aj počas jej trvania, a to vždy len v rozsahu potrebnom pre riadne plnenie povinnosti a práv v rámci príslušného zmluvného vzťahu,
 • Vaším dobrovoľným udelením súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov na marketingové účely,
 • od iných (tretích) subjektov, ktorým ste Vy sami udelili súhlas so spracovaním osobných údajov, a to vždy za zachovania príslušných zákonných postupov.

Osoby s prístupom k osobným údajom


K Vašim osobným údajom majú prístup len prevádzkovateľ a sprostredkovateľ, a to na základe písomnej zmluvy uzatvorenej s prevádzkovateľom. Všetky oprávnené subjekty riadne chránia a starajú sa o bezpečnosť Vašich osobných údajov a pri ich spracúvaní vždy postupujú podľa pokynov udelených prevádzkovateľom a v súlade s platnou a účinnou legislatívou. Každý z týchto subjektov zachováva pri spracúvaní Vašich osobných údajov povinnosť mlčanlivosti.

Profilovanie / automatizované spracúvanie osobných údajov


Radi by sme Vás touto cestou informovali o tom, že v našej spoločnosti nepoužívame tzv. profilovanie alebo automatické spracúvanie Vašich osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

Práva dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov


Ochrana Vašich osobných údajov pred akýmkoľvek ich zneužitím je prioritou v rámci našej podnikateľskej činnosti a naším bežným štandardom. Platné a účinné pravidlá v oblasti ochrany osobných údajov prinášajú rozšírené práva pre dotknuté osoby. Radi by sme Vás týmto informovali, že v súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov máte nasledovné práva:

 • právo na informácie o tom, či sú Vaše osobné údaje spracúvané alebo nie,
 • právo na prístup k informáciám o vybraných účeloch spracúvania osobných údajov,
 • právo na prístup k informáciám o zvolených kategóriách spracúvaných osobných údajov,
 • právo na informácie o dobe uchovávanie spracúvaných osobných údajov,
 • práva byť poučení o Vašich právach,
 • právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
 • právo na informácie o zdrojoch získavania osobných údajov,
 • právo na informácie o tom, či dochádza k tzv. profilovaniu,
 • právo na informácie a záruky pri prenose osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií,
 • právo na poskytovanie vyhotovených kópií spracúvaných údajov,
 • právo na opravu nepresných a neúplných osobných údajov,
 • právo na výmaz (tzv. právo byť zabudnutý). Toto právo Vám na základe zákona umožňuje požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov. Každá takáto žiadosť je posudzovaná individuálne a s ohľadom na splnenie všetkých zákonných podmienok. V každom jednotlivom prípade zároveň posudzujeme jej súlad s oprávnenými záujmami spoločnosti,
 • právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov na najnutnejšie zákonné dôvody,
 • právo na prenosnosť osobných údajov v zodpovedajúcom formáte, a to v prípade, že nám v tom nebránia žiadne zákonné dôvody alebo iné neprimerané prekážky,
 • právo namietať automatizované a individuálne rozhodovanie,
 • právo podať sťažnosť alebo podnet na Úrad pre ochranu osobných údajov SR so sídlom na ul. Hraničná 12, 820 07 Vratislava, telefón: +421/3231 3220 alebo na priloženom linku: https://dataprotection.gov.sk/uoou/, ktorý plní úlohu dozorného orgánu v oblasti ochrany osobných údajov.

Vaše práva v súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov môžete uplatniť na nasledovnej e-mailovej adrese: info@innovv.sk alebo písomným zaslaním na adresu nášho sídla:

Ing. Adam Krutek - MOTONINE, so sídlom na ul. Modranská 1308/77 - Pribeta, PSČ: 946 55, IČO: 53389930, DIČ: 1126819045, zapísaný v Živnostenskom registri č. 410-35610.

Lehota na vybavenie a poplatky


Všetky Vaše oznámenia, dopyty, podnety a sťažnosti (ďalej v texte len ako „podnety“) preveríme bezplatne. V prípade, kedy by sa tieto podnety ukázali ako neodôvodnené, neprimerané alebo by sa pravidelne či nepravidelne opakovali, si týmto vyhradzujeme právo na účtovanie si poplatku zodpovedajúcemu náročnosti vykonanému administratívnemu a spracovateľskému úkonu. Vašimi podmetmi sa budeme zaoberať vždy v čo najkratšom čase a odpovede Vám poskytneme najneskôr v lehote jedného mesiaca (1) odo dňa doručenia Vášho podnetu. V prípade náročnejších operácií sa môže táto lehota predĺžiť na dva mesiace. O nutnosti predĺžiť lehotu Vás budeme vždy vopred informovať.

Právne predpisy upravujúce oblasť ochrany osobných údajov:

 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybu týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov),
 • Charta základných práv Európskej únie,
 • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Ústava Slovenskej republiky.

Zmena osobných údajov a zrušenie zákazníckeho účtu


Zmenu osobných údajov môže zaregistrovaný zákazník realizovať priamo na stránke internetového obchodu po prihlásení sa na svoj zákaznícky účet.
Zrušenie zakazníckeho účtu môže zákazník uskutočniť zaslaním žiadosti e-mailom na info@innovv.sk, alebo na podstránke GDPR - osobné údaje.


Tento dokument bol vyhotovený ku dňu 02.06.2019 a bude pravidelne aktualizovaný v závislosti na zmene príslušných okolností.

V Mostovej, dňa: 1.06.2019